Uzyskanie świadectwa

Świadectwa Rektora PŁ ukończenia studiów podyplomowych,
należy odbierać w Sekcji Dyplomów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
w sprawie dostępności świadectwa pod numerem: 42 631 20 91.
Sekcja Dyplomów PŁ jest czynna:
pon., śr., czw., pt.: 8:00-15:00, wt.: 10:00-17:00, sob.: 9:00-13:00.
Adres odbioru świadectw: Łódź, ul. Radwańska 29.

Certyfikaty Menedżera Jakości i Auditora Wewnętrznego,
są wydawane u kierownika studiów podyplomowych po oddaniu pracy końcowej i formalnym rozliczeniu się słuchacza
z dostarczenia niezbędnej dokumentacji finalizującej studia oraz wniesieniu opłat przewidzianych tokiem studiów.

Informacje dotyczące prac końcowych i warunki uzyskania świadectwa Rektora PŁ:

Celem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych należy:

1. Uzyskać wszystkie wymagane wpisy w karcie zaliczeń.
2. Wybrać prowadzącego pracę końcową (z kadry prowadzącej zajęcia na stud. podyplom. z wyłączeniem jednostek zewnętrznych oraz prowadzących tzw. ekspertów ze stopniem mgr.)
3. Napisać pracę końcową pod kierunkiem wybranego prowadzącego.
4. Wyedytować pracę zgodnie z wytycznymi: edycja_praca-koncowa i oddać prowadzącemu w formie dwustronnego zbindowanego wydruku.
5. Prowadzący pracę końcową powinien wypełnić załącznik: ocena-pracy-koncowej oraz nanieść ocenę ze swoim podpisem na pierwszej stronie pracy i  sprawdzoną pracę wraz z załącznikiem przekazać słuchaczowi.
6. Słuchacz dołącza do pracy: potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu (30zł; płatne na konto opłat za studia), płytę z elektroniczną wersją pracy w formacie Word, wypełniony i podpisany załącznik numer 2 do regulaminu studiów: us_8_2014_18_06_2014, wypełnioną i podpisaną kartę rozliczenia z biblioteką PŁ: Karta odejścia_biblioteka
7. Słuchacz składa pracę końcową z załącznikami w terminie do końca września każdego roku u kierownika studiów podyplomowych.

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP jest zaliczenie egzaminu testowego przeprowadzonego przez DEKRA Sp. z o.o.

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Menedżera Jakości jest zaliczenie egzaminu testowego przeprowadzonego przez DEKRA Sp. z o.o.